←Amiibo Was His Name-O | | Strike a Pose→
 

Amiibo Was His Name-O (Alternate Ending)

←Amiibo Was His Name-O || Strike a Pose→