←Amiibo Was His Name-O (Alternate Ending) | | Outbreak→
 

Strike a Pose

←Amiibo Was His Name-O (Alternate Ending) || Outbreak→